مشاوره درخصوص پياده سازي سيستم ISO

تربيت نيروي انساني ماهر شاغل در مدارس هوشمند

برگزاري دوره‌هاي پيش دبستان بصورت هوشمند در مهدهاي كودك

راه اندازي نمايندگي در مقطع ابتدايي بصورت هوشمند