بازید روز ششم (چین)

بازید روز ششم 93/09/21   بدون شك اگر در...

بازدید روز پنجم (چین)

بازدید روز پنجم 93/09/21   بازديد روز پ...

بازدید روز چهارم (چین)

بازدید روز چهارم 93/09/20 اولين ديدار در چهارمي...

بازدید روز سوم (چین)

بازدید روز سوم 93/09/19   دومین نشس...

بازدید روز دوم (چین)

بازدید روز دوم 93/09/18 روز دوم ما حرکت از...

بازدید روز اول (چین)

بازدید روز اول 93/09/17   گوانجو یکی از...

جمع بندی از کشور چین و مردمانش

طي یك هفته اقامت در شهر هری گوانجو و شین زن اطلاعا...