مأموریت (MISSION)

موسسه پيشتازان مدارس هوشمند مأموریت خود را تبديل مدارس سنتي به مدارس توسعه یافته هزاره سوم قرارميدهد که در اين راستا در جهت گسترش و ارتقاء فرهنگ آموزش تاسیس مدارس هوشمند و خدمات آموزشی میتنی بر فناوری اطلاعات ، تولید و انتشار کتب- نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی برتکنولوژی در حوزه آموزشهای رسمی آموزش و پرورش گامی موثر بر می‌دارد.
این سازمان بعنوان یکی از مؤسسات آموزشی پیشرو در امور انفورماتیک وIT  قلمرو فعالیت خود را تمامی شهرستانهای ایران و همکاری با سایر کشورها ترسیم می نماید.
مدیریت دانش محور، ارتباط مسـتقیم با مراکز آموزشی مدرن و پیشرفته بین المللی و تلاش برای ارائه فعالیت های متناسب با هزاره سوم در جهت ایجاد علاقه و روی آوری دانش آموزان به تحصیلات کاربردی که در نهایت منجر به کارآفرینی ، اشتغال مؤثر و تولید ثروت در جامعه گردد، وجه تمایز این مؤسسه می باشد.