گواهينامه استاندارد آموزش iso10015:1999

اصول مديريت كيفيت كه مبناي استانداردهاي سري ISO 9000 (و همچنين استانداردهاي سريِ ISO 10000 به عنوان بخشي از آن مجموعه) مي‌باشد بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش مناسب تأكيد دارد. بر مبناي اين اصول مشتريان احتمالاً به هر دو جنبه، يعني ميزان تعهد سازمان به منابع انساني خود و همچنين توانايي سازمان براي نشان‌دادن راهبرد مورد استفاده براي بهبود شايستگي كاركنان خود، توجه دارند و به آن‌ها ارج مي‌نهند.
كاركنان در تمامي سطوح بايستي آموزش ببينند به گونه‌اي كه تعهد سازمان در عرضه محصولات با كيفيت لازم و در يك بازارِ به سرعت در حال تغيير كه در آن خواسته‌ها و انتظارات مشتريان دايماً افزايش مي‌يابد، برآورده گردد.
اين استاندارد راهنمايي‌هايي را جهت ياري رساندن به سازمان و كاركنان آن هنگام پرداختن به مسايل آموزشي ارايه مي‌دهد. اين استاندارد مي‌تواند هرگاه به منظور تفسيرموارد “تحصيلات ” و “آموزش ” در استانداردهاي مديريت كيفيت و تضمين كيفيت سري ISO 9000 نيز به راهنمايي نياز باشد، مورد استفاده قرار گيرد. هر نوع ارجاع به آموزش در اين استاندارد همه نوع آموزش و تحصيلات را شامل ميشود.
اهداف سازمان در زمينه بهبود مداوم، از جمله در رابطه با عملكرد كاركنان آن، ممكن است تحت تأثير عوامل متعدد داخلي و بيروني از قبيل تغييرات بازار، فنّاوري. نوآوري و خواسته‌ها و يا الزامات مشتريان و ساير طرف‌هاي ذينفع قرار گيرد. اين گونه تغييرات سازمان را ملزم مي‌سازد تا نيازهاي مرتبط به شايستگي در سازمان خود را مورد تحليل قرار دهد. شكل شماره يك نشان مي‌دهد كه چگونه آموزش مي‌تواند به عنوان ابزاري اثربخش براي تأمين اين نيازها مورد استفاده قرار گيرد.

1 – بهبود كيفيت از طريق آموزش
نقش اين استاندارد فراهم آوردن راهنمايي جهت ياري رساندن به سازمان‌ها جهت شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي، طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي، ارايه آموزش، ارزشيابي نتايج آموزش و پايش و بهبود فرآيند آموزش به منظور دستيابي به اهداف آن مي‌باشد. اين استاندارد بر نقش كمك‌رسانيِ آموزش در بهبود مداوم تأكيد دارد و قصد آن است كه به سازمان‌ها ياري رساند تا آموزش در آن‌ها سرمايه گذاري اثربخش‌‌تر و كارآتري باشد.