پریا سلطانی (عضو هيئت مديره ومدير دبستان دخترانه شعبه میدان هروی)

نام و نام خانوادگی : پریا سلطانی
مدرک تحصیلی: مهندس ژنتیک (میکروبیولوژی)
متولد: تهران
مسئولیت : عضو هيئت مديره ومدير دبستان دخترانه شعبه میدان هروی


مدیریت ترکیبی از علم و هنر است چرا که بخشی از آنرا باید از طریق آموزش فرا گرفت و بخشی را باید ضمن کار آموخت لذا آنچه در قسمت اول بدست می آید علم مدیریت و آنچه در قسمت دوم حاصل می شود هنر مدیریت نام دارد لذا مدیریت یعنی علم دانستن و هنر توانستن .