سال 1391-تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی

سال 91 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود در این سال با تغییر رویکرد دولت و حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی با افزایش تعداد نمایندگی ها در شهرستانها گامی بلند برداشته شد و در این سال تعداد شعب و نمایندگی های پیشتازان به عدد 9 رسید که نمایندگی البرز هم در این سال تاسیس گردید .همچنین در این سال موفق به تولید محتوای الکترونیکی تمامی دروس ابتدائی شدیم.