سازمانهاي طرف قرارداد

فهرست سازمانها و ارگانهايي كه با پيشتازان در حال تعامل ميباشند:

 • شوراي مصلحت نظام
 • سازمان صنايع آموزشي
 • مدارس سما (دانشگاه آزاد)
 • مجتمع فني تهران
 • وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
 • وزارت آموزش و پرورش
 • بنياد ICDL (نماينده رسمي بنياد ICDL ايرلند)
 • موسسه آموزش زبان ارشد (نماينده رسمي دانشگاه كمبريج)
 • اداره كل آموزش و پرورش شهرستان تهران
 • اداره آموزش و پرورش منطقه ١٤ تهران بزرگ
 • اداره آموزش و پرورش منطقه ١٣ تهران بزرگ
 • اداره آموزش و پرورش منطقه ٨ تهران بزرگ
 • اداره آموزش و پرورش منطقه ٦ تهران بزرگ
 • اداره آموزش و پرورش منطقه ٣ تهران بزرگ
 • اداره آموزش و پرورش منطقه ٤ تهران بزرگ
 • اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
 • اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
 • اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
 • اداره كل آموزش و پرورش استان فارس
 • اداره كل آموزش و پرورش استان البرز
 • اداره آموزش و پرورش استان سمنان
 • اداره آموزش و پرورش آران و بيدگل
 • كانون كارآفرينان ایران
 • كانون كارآفرينان استان تهران